Wednesday, 4 April 2012

Back to Basics; Towards Exellence


Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú «Èšâ ²üÀ¡ðÊø ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¸Õò¾ÃíÌ 2012

¸Õ : §Áý¨Á¨Â §¿¡ì¸¢, Á£ñÎõ «ÊôÀ¨¼ì§¸

Theme : Back to Basics; Towards Exellence
¿¡û : 07.04.2012 , ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á §¿Ãõ : ¸¡¨Ä 9 Ó¾ø Á¡¨Ä 5 ŨÃ
þ¼õ : ¦À÷¼¡É¡ º¢ŠÅ¡ «Ãí¸õ, Áġ¡ô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ

¯ûǼì¸õ : ¸øÅ¢, ºã¸ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ,¾Á¢úôÀûÇ¢¸Ç¢ý ¿¢¨Äò¾ý¨Á, §¾º¢Â
¿£§Ã¡¨¼Â¢ø ¾Á¢úôÀûÇ¢¸û,¾Á¢úôÀûÇ¢¸Ùõ ºã¸ Á¡üÈÓõ, ¾Á¢úôÀûÇ¢
¾¨Ä¨ÁòÐÅõ §À¡ýÈ ¾¨ÄôҸǢø Ð¨È º¡÷ ÅøÖÉ÷¸Ç¢ý ¬ö× ¸ðΨøÙõ
¸ÄóШá¼Öõ ¿¨¼¦ÀÚõ.
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷¸û, ¬º¢Ã¢Â÷¸û, ÀûÇ¢ §ÁÇ¡Ç÷ šâÂõ, ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷
ºí¸õ, ÓýÉ¡û Á¡½Å÷ ºí¸õ, ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾Á¢úì¸øÅ¢ Á£Ð ¬÷Åõ ¯ûÇ
«¨ÉŨÃÔõ ÅÕ¸ ÅÕ¸ ±É ÅçÅü¸¢ý§È¡õ.
¦¾¡¼÷ÒìÌ : º¢.Á.þÇó¾Á¢ú 0123143910, Ô§¸ý 0173104625
«ÖÅĸ ¦¾¡¨Ä§Àº¢ : 03-26926533 , ¦¾¡¨Ä¿¸ø 0326926758
No.3. Level 2, Jalan Yap Ah Shak
50300, Kuala Lumpur
www.tamilfoundation.org, www.tamilschool.org

No comments: