Sunday, 22 April 2012

UJIAN SEGAK PENGGAL 1/ 2012

Kepada semua murid Tahun 4, 5, dan 6,

Ujian segak akan diadakan seperti berikut :

TARIKH                                          TAHUN
24 APRIL 2012 (SELASA)                  4
25 APRIL 2012 (RABU)                      5
26 APRIL 2012 (KHAMIS)                 6

Semua murid tahun 4, 5 dan 6 diwajibkan menjalani Ujian Segak.  Markah segak sebanyak 20 akan diambil kira dalam PKSR1.  Kegagalan murid menghadiri untuk ujian ini akan menyebabkan anda kehilangan markah. Harap maklum.

Ketua Panitia PJK
En.Elangoh

Thursday, 12 April 2012

SELAMAT TAHUN BAHARU TAMIL

PIHAK SEKOLAH MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BAHARU TAMIL KEPADA SEMUA MURID DAN IBU BAPA. SEMOGA MENYAMBUT TAHUN BAHARU DENGAN PENUH MERIAH DAN GEMBIRA !!!

-- PIHAK SEKOLAH STV--

Wednesday, 4 April 2012

PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM 2012

Kepada warga sekolah STV,

Perkhemahan badan beruniforam akan diadakan untuk murid-murid tahap 2.

Tarikh : 28-29 April 2012
Masa : 2 hari 1 malam
Tempat : Kem Bina Semangat, Ampang Pecah, Selangor
Bayaran : RM 100
Jumlah Murid : 70 orang sahaja.

Jadual perkhemahan, peralatan yang dibawa, dan sebagainya akan diedarkan kemudian.

Harap maklum,

En.Elangoh

Back to Basics; Towards Exellence


Á§Äº¢Âò ¾Á¢ú «Èšâ ²üÀ¡ðÊø ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¸Õò¾ÃíÌ 2012

¸Õ : §Áý¨Á¨Â §¿¡ì¸¢, Á£ñÎõ «ÊôÀ¨¼ì§¸

Theme : Back to Basics; Towards Exellence
¿¡û : 07.04.2012 , ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á §¿Ãõ : ¸¡¨Ä 9 Ó¾ø Á¡¨Ä 5 ŨÃ
þ¼õ : ¦À÷¼¡É¡ º¢ŠÅ¡ «Ãí¸õ, Áġ¡ô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ

¯ûǼì¸õ : ¸øÅ¢, ºã¸ ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ãõ,¾Á¢úôÀûÇ¢¸Ç¢ý ¿¢¨Äò¾ý¨Á, §¾º¢Â
¿£§Ã¡¨¼Â¢ø ¾Á¢úôÀûÇ¢¸û,¾Á¢úôÀûÇ¢¸Ùõ ºã¸ Á¡üÈÓõ, ¾Á¢úôÀûÇ¢
¾¨Ä¨ÁòÐÅõ §À¡ýÈ ¾¨ÄôҸǢø Ð¨È º¡÷ ÅøÖÉ÷¸Ç¢ý ¬ö× ¸ðΨøÙõ
¸ÄóШá¼Öõ ¿¨¼¦ÀÚõ.
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷¸û, ¬º¢Ã¢Â÷¸û, ÀûÇ¢ §ÁÇ¡Ç÷ šâÂõ, ¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷
ºí¸õ, ÓýÉ¡û Á¡½Å÷ ºí¸õ, ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¾Á¢úì¸øÅ¢ Á£Ð ¬÷Åõ ¯ûÇ
«¨ÉŨÃÔõ ÅÕ¸ ÅÕ¸ ±É ÅçÅü¸¢ý§È¡õ.
¦¾¡¼÷ÒìÌ : º¢.Á.þÇó¾Á¢ú 0123143910, Ô§¸ý 0173104625
«ÖÅĸ ¦¾¡¨Ä§Àº¢ : 03-26926533 , ¦¾¡¨Ä¿¸ø 0326926758
No.3. Level 2, Jalan Yap Ah Shak
50300, Kuala Lumpur
www.tamilfoundation.org, www.tamilschool.org